Klachtenregeling

1. WijkzorgDesk beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekendgemaakte regeling voor de opvang en afhandeling van klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van WijkzorgDesk moeten zo snel als mogelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij WijkzorgDesk, nadat de cliënt de gebreken heeft geconstateerd. Dit kan per e-mail via klachten@wzdesk.nl of schriftelijk per post naar:

WzDesk

Postbus 6030

3130 DA Vlaardingen

3. Bij WijkzorgDesk volledig ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen twee maanden gerekend vanaf de datum van ontvangst afgehandeld. De klager wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de klachtbehandeling.

4. Als de klacht niet conform dit artikel is afgehandeld, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling en begint de termijn voor het aanhangig maken van het geschil te lopen.

Stel uw vraag!